top of page

TEMİZ TOPLUM DERNEĞİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunmasını isteme, öncelikle Anayasal bir hak olup, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleriyle uymaları gereken usul ve esasları düzenlemek amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilerek 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış bulunmaktadır.

TEMİZ TOPLUM DERNEĞİ olarak önceliklerimiz arasında yer alan kişisel verilerin korunması amacıyla, Derneğimizde devamlı olarak güncellenen, mevzuata uygun bir sistem kurulması amaçlanmıştır.

TEMİZ TOPLUM DERNEĞİ “Veri Sorumlusu” olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Dernek olarak gönüllülerimizin, üyelerimizin, potansiyel üyelerimizin, dernek yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları ve yetkilileri, başka işverene bağlı olarak derneğimizde çalışanlar ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve mevzuatta öngörülen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
 
Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

 
Kişisel verileriniz, Derneğimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Derneğimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Derneğimiz insani politikalarının yürütülmesinin temini; Derneğimiz ve Derneğimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Derneğimiz stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla yardım ve destek faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verilerinizin Derneğimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye; https://www.temiztoplum.org..tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.​

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?


Toplanan kişisel verileriniz; Derneğimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Derneğimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Derneğimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Derneğimizin ve Derneğimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Derneğimizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, üyelerimize, gönüllülerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, insani faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde https://www.temiztoplum.org.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri Hangi Yöntemlerle Ve Hangi Hukuki Sebebe Dayalı Olarak İşliyoruz?


Kişisel verileriniz Derneğimiz tarafından İnternet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere insani hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 
Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız Nelerdir?

​Derneğimizce kişisel verileri işlenen ilgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi mevzuata uygun şekilde bize iletmeniz durumunda, Derneğimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Derneğimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
 
Bu kapsamda ilgili kişiler olarak Derneğimizden;


• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi https://www.temiztoplum.org.tr İnternet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan başvuru formunu doldurmak suretiyle Derneğimize mevzuata uygun şekilde iletmeniz gerekmektedir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, ilgili yönetmelik ve tebliğlere https://www.kvkk.gov.tr/ linki tıklayarak ulaşabilir, detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

bottom of page